Tin tức Ngành Logistics

EU công bố Quy định mới (EU) 2020/1056 về thông tin vận tải điện tử đối với hàng hóa

Sự di chuyển của hàng hóa, bao gồm cả chất thải, đi kèm với một lượng lớn thông tin vẫn được trao đổi dưới dạng giấy tờ giữa các doanh nghiệp và giữa doanh nghiệp với các cơ quan có thẩm quyền. Việc sử dụng các tài liệu giấy tạo ra gánh nặng hành chính đáng kể đối với dịch vụ logistics và chi phí bổ sung cho các doanh nghiệp và các ngành liên quan (như thương mại và sản xuất), đặc biệt là đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, và có tác động tiêu cực đến môi trường.

Mục tiêu của Quy định mới (EU) 2020/1056 là khuyến khích số hóa vận tải hàng hóa và logistics để giảm chi phí hành chính, nâng cao năng lực thực thi của các cơ quan có thẩm quyền và nâng cao hiệu quả và tính bền vững của vận tải.

Theo đó, Quy chế mới thiết lập khuôn khổ pháp lý cho việc truyền thông điện tử thông tin pháp lý giữa các nhà điều hành kinh tế liên quan và các cơ quan có thẩm quyền liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa trong Liên minh châu Âu.

Các yếu tố thiết yếu của khung pháp lý này là các yêu cầu chức năng áp dụng cho nền tảng eFTI, mà các nhà khai thác kinh tế phải sử dụng để cung cấp thông tin vận tải hàng hóa theo quy định cho các cơ quan có thẩm quyền dưới dạng điện tử nhằm đáp ứng các điều kiện bắt buộc chấp nhận thông tin này bởi các cơ quan có thẩm quyền các cơ quan chức năng.

Khung pháp lý cũng bao gồm các yêu cầu đối với nhà cung cấp dịch vụ nền tảng bên thứ ba (nhà cung cấp dịch vụ eFTI).

Tất cả các yêu cầu đó sẽ đảm bảo rằng tất cả dữ liệu eFTI có thể được xử lý duy nhất theo một hệ thống kiểm soát truy cập dựa trên quyền toàn diện cung cấp các chức năng được chỉ định, để tất cả các cơ quan có thẩm quyền có thể truy cập ngay vào dữ liệu đó theo năng lực thực thi quy định tương ứng của họ.

New Regulation (EU) 2020/1056 on electronic freight transport ...
Nguồn: European Accreditation

Để xây dựng lòng tin của cả các cơ quan có thẩm quyền và các nhà điều hành kinh tế về sự tuân thủ của các nền tảng eFTI và các nhà cung cấp dịch vụ eFTI đối với các yêu cầu chức năng đó, một hệ thống chứng nhận sẽ được thiết lập và được củng cố bởi sự công nhận theo Quy định (EC) số 765/2008. Để hưởng lợi từ những lợi ích của chứng nhận, các nhà cung cấp hệ thống ICT đã được sử dụng được khuyến khích đảm bảo rằng các hệ thống đó tuân thủ các yêu cầu đối với nền tảng eFTI được quy định trong Quy định mới này (EU) 2020/1056 và đăng ký chứng nhận.

Theo Điều 11 của Quy định (EU) 2020/1056, Cơ quan đánh giá sự phù hợp (CAB) sẽ được Cơ quan công nhận quốc gia của mình công nhận theo Quy định (EC) số 765/2008 cho mục đích thực hiện chứng nhận nền tảng eFTI và eFTI các nhà cung cấp dịch vụ.

Đối với mục đích công nhận, CAB phải đáp ứng các yêu cầu được nêu trong Phụ lục II của Quy định, chủ yếu dựa trên Điều R17 của Quyết định (EC) số 768/2008 về một khuôn khổ chung cho việc tiếp thị sản phẩm.

Ủy ban châu Âu được trao quyền thông qua các hành vi được ủy quyền để bổ sung Quy định (EU) 2020/1056 bằng cách đặt ra các quy tắc sau:
• về việc chứng nhận nền tảng eFTI và việc sử dụng nhãn hiệu chứng nhận, bao gồm các quy tắc về gia hạn, đình chỉ và thu hồi chứng nhận cũng như
• về chứng nhận của các nhà cung cấp dịch vụ eFTI, bao gồm các quy tắc về gia hạn, đình chỉ và thu hồi chứng nhận.

Quy chế sẽ được áp dụng kể từ ngày 21 tháng 8 năm 2024.

VITIC biên dịch từ link gốc: https://european-accreditation.org/new-regulation-eu-2020-1056-on-electronic-freight-transport-information-has-been-published/

Nguồn: logistics.gov.vn

Hãy liên lạc với chúng tôi cho tất cả các nhu cầu của bạn.